Obchodní akademie - OA Český Těšín

Přejít na obsah

Obchodní akademie

O studiu > Studijní obory
63-41-M/02

3. - 4. ročníky

1. - 2. ročníky


Popis oboru

Obor vytváří předpoklady pro získání odborné kvalifikace ekonomického směru.
 
Absolventi mají po úspěšném zvládnutí maturitní zkoušky tyto možnosti uplatnění:
 
  • nastoupit do pracovního poměru jako odborný ekonomický pracovník,
  • samostatně podnikat v oboru obchodu nebo ekonomických služeb,
  • organizovat a zajišťovat sociální služby a sociální pomoc,
  • nastoupit do pracovního poměru v oblasti veřejné správy,
  • pokračovat ve studiu na vysoké škole.
         
 
Vzdělávání má 3 pilíře: jazykové, IT a ekonomické. Ve všech se lze připravit k získání mezinárodně uznávaných certifikátů (jazykové - FCE, Zertifikat Deutsch, IT- ECDL) či státní zkoušce z  psaní na PC a obchodní korespondence, které představují konkurenční výhodu při získávání zaměstnání.

 
Výuka odborných předmětů

 
V odborných předmětech – ekonomika, účetnictví, právo se žáci učí pracovat se základními ekonomickými kategoriemi hospodářských procesů, vedou komplexní účetní evidenci podniků různých forem, včetně zpracování účetní uzávěrky, závěrky i daňových přiznání. Při účtování používají účetní program Abra. Seznámí se s právním systémem ČR a znají základní právní normy pro oblast obchodní, živnostenskou, pracovní i správní. Žáci řeší i příklady z běžného života (leasing, spoření, dluhy). Finanční gramotnost, početní hbitost a ekonomické propočty žáci dále rozvíjejí v předmětu hospodářské výpočty a statistika.
 
V oblasti informačních technologií je program zaměřen na efektivní využívání kancelářského a aplikačního softwaru tak, aby naši absolventi odcházeli do praxe se znalostí aktuálně používaných aplikací. V předmětu písemná a elektronická komunikace se žáci učí zvládat hmatovou metodou psaní na klávesnici počítače a osvojí si pravidla a normy obchodní korespondence.

 
Odborná praxe

 
Velký význam klademe na spojení teoretické výuky s praktickou činností. Každoročně organizujeme pro žáky 3. ročníků dvoutýdenní praxi v podnicích, úřadech a institucích našeho regionu a nově i několik let v zahraničních institucích. Snažíme se rozšiřovat a prohlubovat spolupráci se zaměstnavatelskou sférou a získávat tak informace a náměty pro zdokonalování přípravy našich žáků, zapojujeme do výuky i odborníky z praxe.
 
Reálnou praxi doplňujeme výukou v předmětu fiktivní firma, který je vyučován ve 3.ročníku a pracemi na podnikatelských projektech v rámci mezinárodní soutěže European Business Game (EBG).

 
Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů

 
Žák si volí povinně dva cizí jazyky z nabídky – anglický, německý, ruský a polský jazyk. S cílem dosáhnout co nejlepší komunikační pohotovosti jsme výuku jazyků hodinově rozšířili. K efektivnosti výuky cizích jazyků přispívá také zapojení rodilých mluvčích (ANJ, NEJ).
 
Matematika je vyučována po celou dobu studia. V posledním ročníku si žáci mohou zvolit volitelný předmět seminář z matematiky. Obsahem semináře je důkladnější příprava k maturitní zkoušce z matematiky a základy vyšší matematiky pro studium na vysoké škole.
 
Obsahem studia základů přírodních věd jsou základní znalosti z oblasti chemie, fyziky a biologie potřebné pro praktický život.
 
V rámci společenských věd klademe důraz na dějiny 20. století, a to v návaznosti na požadavky přijímacího řízení na vysokých školách.
 

Kontakt
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
info@oact.cz
______________________________
©2018
Návrat na obsah