Anglický jazyk - oa cesky tesin

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Anglický jazyk

O studiu > Výuka předmětů > Cizí jazyky

Oba obory mají povinnou výuku dvou cizích jazyků. Anglický jazyk má vyšší hodinovou dotaci a učí se ho všichni žáci. Druhý cizí jazyk si žáci volí mezi němčinou a ruštinou. Ve všech cizích jazycích jsou vyučovány základy obchodní komunikace a korespondencePříprava studentů je směřována k vykonání státní maturitní zkoušky, k uplatnění v pracovním procesu v tuzemsku i v zahraničí a k dalšímu studiu na vysokých školách.
Výuka anglického jazyka se zaměřuje na rozvíjení: 
  • klíčových kompetencí především z oblasti znalostí reálií a kultury zemí studovaného jazyka, sociokulturních dovedností, rozvíjení osobnosti a studijních návyků,
  • komunikačních kompetencí, získávání řečových dovedností: čtení a poslech s porozuměním, psaní a mluvení.

Na základní výuku navazuje v 1. a 2. ročníku rozšířená výuka konverzace, která prohlubuje způsobilost žáka k funkčnímu užívání jazyka, komunikační pohotovosti v situacích běžného rodinného, společenského, kulturního i pracovního života. 
Ve 3. a 4. ročníku probíhá výuka odborné angličtiny, jejímž cílem je naučit žáky využívat znalostí cizího jazyka k pracovním a studijním účelům. Její součástí je práce s úředními a obchodními písemnostmi. Součástí výuky je i zavádění anglické terminologie do výuky odborných předmětů ekonomikafiktivní firma – tvorba projektu, účetnictví.
Sebevědomou a kultivovanou komunikaci v anglickém jazyce mohou žáci uplatnit již během studia v rámci zapojení do Evropské podnikatelské hry  - EBG.


Ve školním roce  2015/2016 byla uvedena do provozu nová jazyková učebna/laboratoř, kterou naše škola získala z projektu Moravskoslezského kraje (CZ.1.10/2.1.00/29.01718). Učebna je vybavena 16 výkonnými PC s učitelským pracovištěm a softwarem pro výuku cizích jazyků, testování a procvičování jazykových znalostí. Žáci mají možnost pracovat v nové učebně nejen ve vyučovacích hodinách, ale v budoucnu také v odpoledních hodinách k přípravě na vyučování a ke zkouškám k získání jazykových certifikátů.


Motivace k výuce je posilována zapojením do následujících akcí a soutěží:
 
  • Akce u příležitosti Evropského dne jazyků (26. 9.) – např. studijně poznávací zájezdy do Anglie, Skotska nebo Walesu.

  • Školní a městské kolo (případně regionální)  jazykové soutěže v angličtině GATE (ve spolupráci s Jazykovým a vzdělávacím centrem Pygmalion).

  • Anglická jazyková soutěž pro studenty polských tříd FOX (ve spolupráci s Centrem pro polské národnostní školství).

  • Ve školním roce 2013/2014 byl na naší škole realizován projekt  Šance prosadit se, který vycházel z projektu mobility Leonardo da Vinci a byl spolufinancován prostředky Evropské unie. Projekt zahrnoval celoroční jazykovou a kulturní přípravu vybraných studentů formou odpoledních kurzů po 2 vyučovacích hodinách týdně. Na tuto přípravu navázala třítýdenní odborná stáž v různých typech podniků ve Velké Británii. A tak 12 žáků naší školy strávilo 3 týdny v anglickém městě Royal Tunbridge Wells. Během pobytu v Anglii se mohli  seznámit s anglickou kulturou, navštívit některá anglická města jako Londýn, Brighton a Hastings. Nedílnou součástí byl i sportovní program. A to nejdůležitější - v praxi si ověřili úroveň svých komunikačních dovedností a jazykových schopností v angličtině. Během pobytu  pracovali na různých místech; v kavárnách, charitativních obchodech nebo v knihkupectvích . Účast v projektu zvýšila šance účastníků na uplatnění na trhu práce a stala se pro ně motivací pro celoživotní učení. Snahou do budoucna je tento projekt opakovat. 

  • Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt do Velké Británie. V rámci projektu Za jazyky do světa ve dnech 16. – 21. listopadu 2015 vyjelo 40 žáků naší školy do jižní části Velké Británie.  Naši žáci vycestovali za angličtinou do míst, jakými jsou Hastings, Brighton a Londýn. Užívali  si pravého, nefalšovaného anglického počasí v Hampton Courtu a Royal Pavillionu ,  při projížďce lodí po řece Temži jim dokonce svítilo  sluníčko! Součástí šestidenního výjezdu byla i výuka v anglickém školícím centru se zkušenými lektory. Žáci byli ubytováni v anglických rodinách, ochutnávali anglické jídlo a komunikovali. Někdy více mezi sebou, ale o to víc se stmelili v kolektiv 40 mladých lidí, který se dokáže porvat s nepřízní počasí, s jazykovými bariérami, ale stojí při sobě, pomáhá si, směje se a celkově si pobyt užívá. Jak můžete z přiložených fotografií vidět, pobyt se vydařil a líbil.
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky